Xây dựng

Hoạt động xây dựng. Thi công xây dựng. San lấp và chuẩn bị hạ tầng.