Tư vấn công nghệ

Tư vấn ứng dụng công nghệ vào hoạt động doanh nghiệp. Tư vấn an toàn thông tin. Cung cấp thiết bị an ninh.