Dịch vụ hành chính tổng hợp

Cung cấp phòng hành chính thuê ngoài cho doanh nghiệp. Thực hiện các công việc hành chính pháp lý theo yêu cầu.