Đầu tư tài chính

Đầu tư sở hữu doanh nghiệp. Đầu tư chứng khoán. Đầu tư tài sản cho thuê.