Đầu tư doanh nghiệp

Đầu tư góp vốn cho doanh nghiệp nhỏ. Mua bán sáp nhập doanh nghiệp, dự án, bằng sáng chế.