Bảo dưỡng công nghiệp

Bảo trì bảo dưỡng nhà máy, bảo dưỡng thiết bị công nghiệp.